Kohesi Gramatikal Penghubung dalam Karangan Berbahasa Melayu

Authors

  • Nurmasitah Mat Hassan
  • Jama’yah Zakaria

DOI:

https://doi.org/10.15282/ijleal.v3.480

Keywords:

Karangan, Kata Penghubung, Kohesi Gramatikal

Abstract

Kohesi bermakna teks atau wacana berhubung antara satu sama lain bagi membina makna yang lebih jelas dan akhirnya dapat difahami oleh pembaca. Tiadanya kohesi dalam penulisan menyebabkan pembaca sukar memahami maklumat yang dibaca. Kajian ini dilakukan untuk mengenal pasti dan menganalisis penggunaan aspek kohesi gramatikal dalam karangan Bahasa Melayu pelajar pada peringkat pengajian tinggi awam. Sampel kajian adalah pelajar institusi pengajian tinggi awam dengan menggunakan karangan sebagai bahan kajian. Kajian ini menggunakan Teori Fungsional Fungsi Ayat. Data kajian diperoleh daripada karangan yang ditulis oleh pelajar yang mengambil kursus penulisan dalam Bahasa Melayu. Bagi tujuan keseragaman, tajuk karangan ditentukan dan tempoh penulisan adalah enam puluh minit. Datadata dikira dalam bentuk peratus dan dihuraikan. Analisis ini hanya membincangkan kohesi gramatikal jenis penghubung sahaja. Kohesi gramatikal penghubung terbahagi kepada lima bahagian iaitu penghubung pertambahan, penghubung pertentangan, penghubung sebab-akibat, penghubung waktu dan penghubung syarat. Hasil kajian ini menunjukkan pelajar lebih banyak menggunakan kohesi gramatikal penghubung pertambahan dalam menulis karangan Bahasa Melayu.

Author Biographies

Nurmasitah Mat Hassan

Jabatan Bahasa Melayu,
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi,
Universiti Putra Malaysia,
43400 Serdang,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Jama’yah Zakaria

Jabatan Bahasa Melayu,
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi,
Universiti Putra Malaysia,
43400 Serdang,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Downloads

Published

2015-12-01

How to Cite

Mat Hassan, N., & Zakaria, J. (2015). Kohesi Gramatikal Penghubung dalam Karangan Berbahasa Melayu. International Journal of Language Education and Applied Linguistics, 3. https://doi.org/10.15282/ijleal.v3.480

Issue

Section

Research Articles