KEBERKESANAN PROGRAM PENDIDIKAN KAFA DALAM PEMBANGUNAN ADAB DAN KEROHANIAN MURID: KAJIAN DI DAERAH KUANTAN

The Effectiveness of the KAFA Education Program in the Development of Student’s Manners and Spirituality: Study in Kuantan District

Authors

  • Nuruddin Zanki Hamzah Pusat Sains Kemanusiaan, Universiti Malaysia Pahang, Lebuhraya Tun Razak, 26300 Gambang, Kuantan, Pahang, Malaysia
  • Mohd Suhardi Mat Jusoh Pusat Sains Kemanusiaan, Universiti Malaysia Pahang, Lebuhraya Tun Razak, 26300 Gambang, Kuantan, Pahang, Malaysia
  • Atikah Ade Hamzah Pusat Sains Kemanusiaan, Universiti Malaysia Pahang, Lebuhraya Tun Razak, 26300 Gambang, Kuantan, Pahang, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.15282/ijhtc.v9i1.9924

Keywords:

Effectiveness, KAFA education, Development of manners, Spirituality, Fardhu Ain , Keberkesanan program, Pendidikan KAFA, Pembangunan adab, Kerohanian murid, Fardhu Ain

Abstract

The implementation of al-Quran and Fardhu Ain Classes (KAFA) has been implemented since 1990 and is managed by the Malaysian Islamic Development Department (JAKIM) in collaboration with the Malaysian Ministry of Education and State Governments in each state. The objective of its implementation is to solve the problem of the students' inability to read the Qur'an, to master the basic matters of fardhu ain as well as the development of the students' manners. Even though KAFA classes have been implemented for a long time, the effectiveness aspect of its implementation still raises questions among parents, namely the extent to which KAFA students can read the al-Quran well, practice the teachings of the al-Quran, and the requirements of fardu ain consistently and cultivate Islamic manners in daily life. Accordingly, this study wants to identify the elements of moral development and the spiritual values of the students, the form of the spiritual program implemented as well as the factors that hinder the effectiveness of the KAFA program in the aspect of moral, and spiritual development of the students. Specifically, this study uses a qualitative research method, that is, preliminary research data is obtained by analyzing the findings of previous studies to develop the theoretical framework of this study. The preliminary findings of this study show that there are three main factors in determining the effectiveness of the KAFA education program among students, namely the emphasis on the development of manners and spiritual values, the spiritual program is implemented consistently, and the commitment of KAFA teachers in developing the character of KAFA students.

Perlaksanaan Kelas al-Quran dan Fardhu Ain (KAFA) dilaksanakan bermula tahun 1990 yang dikendalikan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia serta Kerajaan Negeri. Objektif perlaksanaannya adalah untuk menyelesaikan masalah ketidakmampuan murid-murid membaca al-Quran, menguasai perkara-perkara asas fardhu ain, dan pembentukan sahsiah. Walaupun kelas KAFA telah lama dilaksanakan, namun keberkesanan perlaksanaannya masih lagi menimbulkan tanda tanya dalam kalangan ibubapa iaitu sejauhmana murid-murid KAFA dapat membaca Al-Quran dengan baik, mengamalkan ajaran Al-Quran dan tuntutan fardu ain secara istiqamah serta membudayakan adab-adab Islam dalam kehidupan seharian. Sehubungan itu, kajian ini ingin mengenalpasti elemen-elemen pembangunan adab dan nilai-nilai kerohanian murid, bentuk program kerohanian yang dilaksanakan serta faktor-faktor yang menghalang keberkesanan program KAFA dalam aspek pembangunan adab dan kerohanian murid-murid. Secara khusus, kajian ini menggunakan metod kajian kualitatif iaitu data-data kajian awal diperolehi dengan cara menganalisis dapatan-dapatan kajian lepas bagi membangunkan kerangka teori kajian ini. Dapatan awal kajian ini menunjukkan terdapat tiga faktor utama dalam menentukan keberkesanan program pendidikan KAFA dalam kalangan murid-murid iaitu penekanan kepada aspek pembangunan adab dan nilai-nilai kerohanian, program kerohanian dilaksanakan secara konsisten serta komitmen para guru KAFA dalam membangunkan sahsiah murid-murid KAFA.

References

Abu Bakar, M. Che Noh, M. A. (2022). Kepentingan kemahiran komunikasi dan personaliti guru Pendidikan Islam Kelas Al-Quran dan Fardhu Ain (GPI KAFA) di Malaysia. Tinta Artikulasi Membina Ummah (TAMU), 8(2), 168–178.

Abu Bakar, M., dan Che Noh, M. A. (2019). Trait personaliti guru Kelas Al-Quran dan Fardhu Ain (KAFA) dalam pembentukan akhlak murid. Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, Malaysia. 22–31.

Hj. Ismail, S. (2017). Pembangunan insan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Journal of Human Capital Development, 8(2), 83–100.

Hj Taib, A. H Hassan, H. (2019). Tahap keyakinan penjaga terhadap aktiviti pembelajaran dalam membimbing pelajar untuk melahirkan generasi Al-Quran. International Journal of Humanities Technology and Civilization, 2(7), 20–25.

JAKIM, B. P. (2020). Kurikulum Kelas Al-Quran dan Fardhu Ain (KAFA) 2.0. Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar. 6(August), 128.

Jasmi, K. A. (2015). Perkembangan Pendidikan Islam dan arah tujunya dalam memperkasakan peradaban Melayu Johor. Persidangan Tamadun Melayu Johor: Johor Ke Arah Pusat Tamadun Melayu Serantau. 11-13 Nov. 2015. Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor, Johor Bahru anjuran Yayasan Warisan Johor. Skudai, Johor, Malaysia: Penerbit UTM Press, p. 1-8.

Mohd Rusdin, N. Ali, S. R. (2019). Amalan dan cabaran pelaksanaan pembelajaran abad ke-21. Proceedings of The International Conference on Islamic and Technology Management, Research Institute for Islamic Product and Malay Civilization (INSPIRE): Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia, 1-8.

Moidin, S., Asmadi, M., Munirah, A., dan Abdullah, M. (2022). Cabaran pengurusan pembelajaran atas talian Kelas Al-Quran dan Fardhu Ain (KAFA) fasa pandemik COVID-19: Kajian di KAFA Integrasi Nahdah Al Islam. Journal of Fatwa Management and Research. 27(2), 10–26.

Musaddin, N. H., dan Zulkifli, H. (2023). Kaedah-kaedah pengajaran guru Kelas Al-Quran dan Fardu Ain (KAFA) dalam mengajar Tilawah al-Quran [Kelas Al-Quran dan Fardu Ain (KAFA). BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences, 6(2), 2023.

Nazatul Nadia, A.I. (2023). Homoseksual dalam kalangan pelajar sekolah – Apakah puncanya? International Journal of Contemporary Education, Religious Studies and Humanities, 1(1), 48–56.

Nurul Osman, S., dan Siti Nabilah, C. S. (2022). Gaya pengajaran guru, pencapaian kurikulum Al-Syariah Bersepadu Dini dan hubungannya dengan akhlak pelajar. International Conference on Business Studies and Education. ICBE Publication, 7, 104–113.

Saerah, K., Ayob, A., Saladin, M. R., dan Ahmad, N. (2019). Analisis hubungan solat dengan akhlak murid Melayu Tahun Enam Sekolah Rendah di Daerah Jempol. Journal of Islamic, Social, Economic and Development. 4(21), 58–86.

Sazali, H. (2010). Pendidikan awal kanak-kanak menurut Al-Qur’an: Pelaksanaan di Pusat Pendidikan Pra Sekolah di Bandar Triang, Pahang. Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Malaysia: 426.

Syed Abdullah, S., Yahya, S., dan Misni, M. (2020). Tahap pengetahuan dan kesediaan pembelajaran abad ke-21 dalam kalangan guru KAFA di daerah Seremban. Jurnal Penyelidikan Teknokrat II, 12(21), 42–58.

Wan Ismail, W. A. F., et al. (2022). Issue of moral degradation among Muslim adolescents in Malaysia: Issues, challenges and suggested solutions: Permasalahan keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja Muslim di Malaysia: Isu, cabaran dan cadangan penyelesaian. Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies, 26(2), 47–61.

Zulfiqar, A., Abdul, S., Abdul, M., Abd, N., Hasbi, M., dan Rahman, A. (2018). Visualisasi maklumat berkomputer dalam memperkasakan pengajaran Kelas Agama dan Fardhu Ain (KAFA) JAKIM di peringkat sekolah rendah. 4(2001), 79–86.

Downloads

Published

2024-05-13

How to Cite

Hamzah, N. Z., Mat Jusoh, M. S., & Hamzah, A. A. (2024). KEBERKESANAN PROGRAM PENDIDIKAN KAFA DALAM PEMBANGUNAN ADAB DAN KEROHANIAN MURID: KAJIAN DI DAERAH KUANTAN: The Effectiveness of the KAFA Education Program in the Development of Student’s Manners and Spirituality: Study in Kuantan District. International Journal of Humanities Technology and Civilization, 9(1), 76–81. https://doi.org/10.15282/ijhtc.v9i1.9924

Issue

Section

Articles