KESIHATAN MENTAL DAN KECERDASAN SPIRITUAL MAHASISWA DI UNIVERSITI; SATU PERBANDINGAN ANTARA TAHUN PENGAJIAN DAN AGAMA

  • Rohana Hamzah Pusat Sains Kemanusiaan, Universiti Malaysia PAHANG, 26300 Kuantan, Pahang

Abstract

Membangunkan personaliti insan yang seimbang diantara pembangunan potensi fizikal, spiritual dan mental adalah satu keperluan dalam sistem Pendidikan bagi melahirkan generasi yang lebih bersedia menghadapi cabaran kehidupan pada masa akan datang. Pembangunan personaliti insan seimbang ini juga sering kali dikaitkan dengan pembangunan soft skills pelajar di universiti yang diantara lain memberi penekanan kepada kecerdasan spiritual sebagai asas kepada perkembangan emosi dan pemikiran yang positif. Oleh itu, kajian awal ini bertujuan untuk mengkaji tahap kesihatan mental dan kecerdasan spiritual serta perbezaannya berbanding faktor tahun pengajian dan agama. Kajian dijalankan secara kuantitatif melalui kaedah tinjauan dengan menggunakan soal selidik sebagai instrumen kajian ke atas 460 orang responden yang dipilih melalui teknik persampelan rawak berlapis daripada 8271 pelajar Ijazah Sarjana Muda UMP. Analisis deskriptif mendapati majoriti responden mempunyai tahap kesihatan mental yang sederhana dan kecerdasan spiritual yang tinggi. Analisa perbandingan min pula dilakukan dengan menggunakan ujian ANOVA. Dapatan kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan signifikan Tahap Kesihatan mental berdasarkan tahun pengajian dan agama. Begitu juga dengan Tahap Kecerdasan Spiritual berdasarkan tahun pengajian. Namun, terdapat perbezaan yang signifikan Tahap Kecerdasan Spiritual berdasarkan agama dimana pelajar beragama Budha paling rendah tetapi masih berada pada tahap yang sederhana. Secara keseluruhannya, kajian ini telah menyumbang kepada kekurangan dalam literatur mengenai tahap kesihatan mental dan kecerdasan spiritual dalam konteks pelajar universiti di Malaysia khususnya di UMP, selain daripada menjadi panduan kepada pihak yang berkenaan untuk merancang program terutamanya dari sudut pembangunan soft skills pelajar pelajar UMP

Published
2021-03-08