Vol 1 (Dec 2011)

Title and Authors Page
G. Srinivasa Rao, K.V. Sharma, S.P. Chary, R.A. Bakar, M.M. Rahman, K. Kadirgama and M.M. Noor
  
Md. Ashikur Rahman Khan, M.M. Rahman, K. Kadirgama, M.A. Maleque and M. Ishak
 
J. Ramli, Y. Nor Imrah, A.R. Jeefferie and M.M. Mahat
 
K. Kadirgama, M.M. Rahman, A.R. Ismail and R.A. Bakar
 
Ahmad RazlanYusoff, Mohamed Reza Zalani Mohamed Suffian and Mohd Yusof Taib
  
M.M. Hatifi, M.F. Hassan and A.R. Yusoff
 
K. Srinivasa Reddy, G.V. Ramana Murty and K.V. Sharma
 
Mohammed Kamil, M. M. Rahman and Rosli A. Bakar
 
L. Syam Sundar and K.V. Sharma
  
Somkiat Tangjitsitcharoen and Nuntawat Nunya
 
K.V. Suryanarayana, G. Srinivasa Rao, D.M. Reddy Prasad, K.V. Sharma and P.K. Sarma