(1)
Markul, R. V.; Nastechik, N. P.; Kovalchuk, V. V.; Hnativ, Y. M. Investigation of KPP-5 Rail Fastener Elastic Deformation. IJAME 2018, 15, 5815-5825.